Regulamin Świątecznego Biegu Mikołajów 2023

ŚWIĄTECZNY BIEG MIKOŁAJÓW”
sobota, 2 grudnia 2023 r.

 

1. Organizatorzy

Organizator:

Współorganizator:

2. Biuro biegu

 • Biuro zawodów będzie znajdować się w holu Galerii Sanowa (naprzeciw wejścia głównego).
 • Biuro będzie czynne w sobotę, 2 grudnia 2023 r. w godz. 12.30-14.30.

3. Termin i miejsce

 • Termin: sobota, 2 grudnia 2023 r., godz. 15.00.
 • Start i Meta: Przed Galerią Sanowa, przed wejściem głównym do Galerii.

4. Trasa biegu

 • Trasa biegu dla dzieci liczy ok. 800m (1 pętla po chodniku od strony wewnętrznej Galerii).
 • Trasa biegu dla dorosłych liczy ok. 1,6 km (2 pętle po chodniku od strony wewnętrznej Galerii).
 • Trasa nie posiada atestu PZLA.
 • Zabrania się wbiegania na jezdnię!

5. Uczestnictwo

 • Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy udziału dostępny na stronie www.przemyskiklubbiegacza.pl oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie w biurze zawodów). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Należy wypełnić wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które pobrały czapkę Mikołaja w biurze zawodów (lub zaopatrzą się we własną czapkę Mikołaja) i na Starcie będą ubrane w taką czapkę. Zwolnione z tego wymogu mogą być jedynie osoby we własnych strojach Św. Mikołaja lub innych strojach związanych z charakterem biegu (śnieżynki, renifery itp.).
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach w którym znajdują się transpondery pomiarowe (chipy), pod groźbą dyskwalifikacji.

6. Klasyfikacja

 • Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu.
 • Kategoria open kobiet i mężczyzn.
 • Kategorie dzieci i młodzieży:
  • roczniki 2016 – i młodsi dziewczęta i chłopcy,
  • roczniki 2015 – 2012 (8 -11 lat) dziewczęta i chłopcy,
  • roczniki 2011 -2006 (12 – 17 lat) dziewczęta i chłopcy;
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od strzału startera .
 • Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić numer startowy z transponderem pomiarowym (chip) do punktu zwrotu przy mecie lub do biura zawodów.
 • Niezwrócenie numeru startowego z transponderem pomiarowym (chip) może spowodować dyskwalifikację oraz naliczenie kary w wysokości 30 zł.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od strzału startera).

7. Odpowiedzialność

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika Biegu Mikołajkowego. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

8. Zgłoszenia do biegu

 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.przemyskiklubbiegacza.pl do 1 grudnia 2023r. lub 2 grudnia 2023 r. osobiście w biurze zawodów (liczy się kolejność zgłoszeń).
 • Organizator zapewnia czapki dla 250 pierwszych uczestników, którzy zarejestrują się na w/w stronie. Organizator wprowadza limit ilości uczestników biegu w wysokości 250 osób.

9. Weryfikacja

W biurze zawodów należy przynieś podpisane oświadczenie lub wypełnić na miejscu, osoby niepełnoletnie muszą być z rodzicem (opiekunem prawnym) lub posiadać podpisane oświadczenie przez rodzica (prawnego opiekuna). Na tej podstawie nastąpi weryfikacja z listą zgłoszeń, zawodniczka/zawodnik otrzyma czapkę Mikołaja.

10. Opłata startowa

Udział w biegu jest bezpłatny.

11. Bezpieczeństwo

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po wyznaczonym odcinku trasy. Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.

12. Zakończenie

Zakończenie „Świątecznego Biegu Mikołajów” połączone z wręczeniem nagród zostanie przeprowadzone o godzinie 16:00 w holu Galerii Sanowa obok wejścia głównego.

13. Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

14. Uwagi końcowe

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numeru startowego po biegu lub wpłaty 30zł w przypadku zgubienia/zniszczenia numeru startowego.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.