Regulamin Biegu z jajem 2024

Regulamin „Biegu z jajem” 2024

16.03.2024 r.

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.

 • Promocja miasta i regionu.

 • Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

 • Urząd Miejski w Przemyślu

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza

3. INFORMACJE I KONTAKT

www.przemyskiklubbiegacza.pl

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha
 • tel. 608 511 542 • m.jalocha67@gmail.com

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653 • barjal@poczta.onet.pl

4. TERMIN I MIEJSCE

 • 16 marca 2024 r. godzina 15:00

 • Rynek w Przemyślu

6. PROGRAM ZAWODÓW

 • 12:30 – 14:30 Wydawanie pakietów startowych

 • 14:50 – Wspólna rozgrzewka.

 • 15:00 – „Bieg z jajem” – biegi dla uczniów szkoły podstawowej.

  • I bieg – roczniki 2019 i młodsze (do 5 lat) dystans 300m.

  • II bieg – roczniki 2018 – 2015 (6 – 9 lat) dystans 300m.

  • III bieg – roczniki 2014 – 2011 (10 – 13 lat) dystans 300m.

 • 16:00 – dekoracja zwycięzców biegu dzieci.

7. TRASA, DYSTANS

 • Trasa biegu wokół Rynku.

 • Dystans ok 300m.

 • Nawierzchnia: kostka brukowa.

8. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

 • Biuro zawodów czynne w sobotę, 16 marca 2024 r. w godz. 12:30 – 14:30

 • Odbiór numerów startowych na bieg 16 marca 2024 r. do godziny 14:30

9. KLASYFIKACJA:

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu:

  • I bieg – roczniki 2019 i młodsze (5 lat i młodsze) dystans 300m.

  • II bieg – roczniki 2018 – 2015 (6 – 9 lat) dystans 300m.

  • III bieg – roczniki 2014 – 2011 (10 – 13 lat) dystans 300m.

 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od strzału startera).

 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.

10. UCZESTNICTWO

 • Bieg odbywa się w parach, dziecko biegnie z osobą dorosłą (tata, mama, wujek ciocia, dziadek, babcia), trzymając się za rękę.

 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie lub podpisanie w biurze zawodów pisemnej zgody prawnego opiekuna.

 • Uczestnik i prawny opiekun przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

 • Przekazanie organizatorowi podpisanej zgody oznacza, że uczestnik i prawny opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go, i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach .

11. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu odbywają się przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie  www.przemyskiklubbiegacza.pl  do dnia 12 marca 2024 r. lub osobiście 16 marca 2024 r. w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

 • Limit uczestników biegu – 200 osób.

 • Wpisowe za bieg 10 zł.

12. NAGRODY

 • W biegu, każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

 • W poszczególnych rocznikach w biegu dziewczęta i chłopcy na miejscach I-III otrzymają nagrody rzeczowe.

13. ZASADY FINANSOWANIA:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

 • Organizator zapewnia:

  • Pamiątkowy medal.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.

 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

15. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.

 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.