Tropem Wilczym 2016 – REGULAMIN

tropem-wilczym-2016-grafika

INFO · ZAPISY

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

28 lutego 2016
Zamek Kazimierzowski w Przemyślu 

1. ORGANIZATOR

Przemyski Klub Biegacza
Urząd Miasta Przemyśla
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Szafa Biegacza

KONTAKT:
Telefon: +48 608 511 542
Email: m.jalocha@poczta.onet.pl
www.przemyskiklubbiegacza.pl
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48 22 629 15 36
fundacja@wid.org.pl

2. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

3. TERMIN, MIEJSCE

28 lutego 2016, godz. 12.00
Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl

4. TRASA, DYSTANS

Do wyboru będą przygotowane 2 trasy w Parku Miejskim:

TRASA 1: dystans 1963 m

 • 1 pętla.
 • Pofałdowana (teren Parku Miejskiego).
 • Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
 • Start godz. 12:00

TRASA 2: dystans ok. 7 km

 • 2 pętle.
 • Pofałdowana (teren Parku Miejskiego).
 • Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut
 • Start godz. 12:25.

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

6. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn na dwóch dystansach (miejsca 1 – 3)

7. UCZESTNICTWO

 • W biegu na 7 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników obu biegów wynosi 350 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

8. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.przemyskiklubbiegacza.pl do dnia 25.02.2016 lub osobiście 28 lutego 2016 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
  Trasa nr 1 – 10 zł
  Trasa nr 2 – 10 zł
 • Numer konta do wpłaty:
  Przemyski Klub Biegacza
  PKO BP 37 1020 4274 0000 1902 0060 3548
 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek „Tropem Wilczym”. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 • Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

9. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3).

10. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • numer startowy
 • agrafki
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych
 • pamiątkowy medal
 • opaskę

11. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Kontakt: Mieczysław Jałocha, tel 608 511 542, m.jalocha@poczta.onet.pl

Oświadczenie uczestnika biegu:

 • Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza – Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
 • Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.