Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Przemyski Klub Biegacza

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Przemyski Klub Biegacza” (zwane dalej Stowarzyszeniem) i działa na podstawie „Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855) oraz „Ustawy z dnia 25.10.2010 r. O sporcie” (Dz. U. 2010 nr 127, poz. 857).

§2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl i obszar Unii Europejskiej.

§3.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o pracę społeczną swych członków.
 2. Dopuszcza się możliwość sponsorowania Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w regulaminie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§4.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak Stowarzyszenia wg wzorów określonych przez uchwałę Walnego Zebrania, na podstawie obowiązującego w tym zakresie prawa.

§5.

Stowarzyszenie ma prawo występować z inicjatywami społecznymi i gospodarczymi na terenie swojego działania.

Rozdział II

Cele i środki działania

§6.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych, a także innych imprez sportowych.
 3. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych, a w szczególności biegowych.
 4. Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe, w szczególności biegowe.
 5. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do upowszechniania biegania i innych form ruchu.
 6. Propagowanie imprez biegowych w Polsce i za granicą.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia.
 8. Stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi, społecznymi, naukowymi oraz kulturalnymi, a także z urzędami.
 2. Zachęcanie do odpowiedzialnego działania w sferze życia publicznego i społecznego.
 3. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
 4. Organizację imprez biegowych w kraju.
 5. Udział członków Stowarzyszenia w imprezach biegowych organizowanych w Polsce i poza granicami kraju.
 6. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
 7. Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej.

§7a.

 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności Ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 2. Przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych o których mowa w § 7 i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki członków

§8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Członków wspierających.

§9.

Członkiem zwyczajnym może być:

 1. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Małoletnia osoba, w wieku 16-18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z tym, że w składzie Zarządu małoletni nie mogą stanowić większości.
 3. Małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu i bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§10.

Członkowie zwyczajni posiadają wszelkie uprawnienia, w szczególności prawo do:

 1. Noszenia odznak Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 3. Brania czynnego udziału w zebraniach, w tym zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.
 5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §9 ust. 3.

§11.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do spełnienia określonych zadań, jakie niesie przynależność do Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach Stowarzyszenia.
 2. Regularnego płacenia składek członkowskich.
 3. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania.

§12.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna spośród wybitnych przedstawicieli świata sportu, polityki, nauki i kultury, a także osoba, która swoją działalnością wniosła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy może brać udział we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia, lecz nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma prawo do noszenia odznak Stowarzyszenia.
 4. Godność członka honorowego nadaje i cofa Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§13.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia w różnych formach – materialnej i działaniu osobistym.
 2. W szczególnych przypadkach członkiem wspierającym może być ten członek zwyczajny Stowarzyszenia, który ze względów zdrowotnych lub innych nie może wypełniać obowiązków określonych w § 10, a pragnie nadal pozostawać członkiem Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany z wywiązywania się ze złożonych zobowiązań.
 4. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd.
 5. Członek wspierający nie posiada żadnych uprawnień, może jedynie decyzją Walnego Zebrania otrzymać prawo noszenia odznak Stowarzyszenia.

§14.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy swojego składu, pod nieobecność kandydata.
 2. Każdy starający się o nadanie mu członkostwa Stowarzyszenia zobowiązany jest wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją w siedzibie Stowarzyszenia.
 3. Po złożeniu deklaracji i przyjęciu do Stowarzyszenia, członek stowarzyszenia zobowiązany jest w terminie do 14 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa.
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,
  b) skreślenia z listy członków,
  c) śmierci.
 5. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków zainteresowany może odwołać się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 6. Decyzja o skreśleniu zapada wówczas, gdy jest więcej niż połowa oddanych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

§15.

 1. Zebrania członków Stowarzyszenia odbywają przynajmniej jeden raz w roku.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 3. Członkowie Stowarzyszenia współdziałają z Zarządem biorąc udział w powołanych komisjach.
 4. Komisje powołuje Zarząd.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§16.

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Funkcje we władzach Stowarzyszenia można sprawować wielokrotnie.
 4. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wypełniają swoje funkcje osobiście i bezpłatnie.
 5. W przypadku wystąpienia, skreślenia łub śmierci członka pełniącego funkcję w organach Stowarzyszenia, organowi temu przysługuje w to miejsce prawo kooptacji innego członka Stowarzyszenia, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru.
 6. Dokooptowany członek musi uzyskać akceptację na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

§17.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania, wynikającego z realizacji celów statutowych.
 2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§18.

 1. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się raz na rok w czasie określonym przez Zarząd.
 2. Zarząd zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia dwa tygodnie przed datą Walnego Zebrania.

§19.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane być może na wniosek Zarządu, na wniosek 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 2. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, gdy zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia – w I terminie, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

§20.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Zatwierdzanie porządku obrad.
 2. Uchwalanie zmian w Statucie.
 3. Ustalanie budżetu i zatwierdzanie bilansów.
 4. Wybór Prezesa, Członków Zarządu w liczbie od 2 do 9 i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w liczbie 3.
 5. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia lub o skreśleniu.
 7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.
 8. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 10. Przyjmowanie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia.
 11. Udzielanie zezwoleń na noszenie odznak Stowarzyszenia przez członków wspierających.
 12. Podejmowanie innych uchwał nie przekazanych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.
 13. Interpretacji postanowień niniejszego Statutu.
 14. Ustalania rocznych programów działania.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych Stowarzyszenia.
 16. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§21.

 1. Zarząd jest najwyższym organem Stowarzyszenia w czasie między Walnymi Zebraniami.
 2. Skład i liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
 3. Prezes stoi na czele Zarządu i kieruje jego pracami.
 4. Na pierwszym posiedzeniu powyborczym Zarząd wybiera spośród swojego składu Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu.
 5. Pełnienie funkcji w Zarządzie jest społeczne.
 6. Uchwały Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania członków Zarządu.

§22.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz we wszystkich przejawach jego działalności. Funkcję tę w imieniu Zarządu sprawuje Prezes Stowarzyszenia.
 2. Powoływanie spośród członków Stowarzyszenia odpowiednich komisji problemowych.
 3. Zarządzanie majątkiem, ustalanie zasad działalności finansowej i jej prowadzenie.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
 6. Wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadawanie tytułów członków honorowych.
 7. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 8. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia na podstawie programu działania i uchwał organów Stowarzyszenia.
 9. Zatrudnianie oraz określanie zasad wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia.

§23.

Prezes Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. Podejmowania decyzji, które następnie wymagają akceptacji Zarządu.
 2. Zwoływania stałych i nadzwyczajnych zebrań Zarządu.

Gdy z określonych przyczyn Prezes nie jest w stanie pełnić swych obowiązków funkcję Prezesa obejmuje jego zastępca.

§24.

 1. Procedura wyborów do władz Stowarzyszenia ustalana jest na Walnym Zebraniu.
 2. Bierne i czynne prawo głosu mają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.
 3. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

§25.

 1. Każdy członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji ze swej funkcji z ważnych powodów przez Walne Zebranie zgodnie z procedurą jaką był powołany.
 2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może wnieść do Walnego Zebrania: Komisja Rewizyjna, członkowie Zarządu lub pięciu pełnoletnich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§26.

 1. Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolą, szczególnie finansową i oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa i poszanowania Statutu, a także uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Skład Komisji Rewizyjnej powinien liczyć 3 osoby, wybrane przez Walne Zebranie.
 3. Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby i nie rzadziej niż raz w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji, który jest wybierany na swoim pierwszym posiedzeniu powyborczym.
 5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności co roku na Walnym Zebraniu oraz stawia wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Komisja Rewizyjna występuje z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
 7. Uchwały Komisja Rewizyjna podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§27.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. Cały majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów jego działalności.

§28.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Składki członkowskie.
 2. Dotacje i subwencje.
 3. Wpływy i dochody własne.
 4. Zapisy i darowizny.
 5. Dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych, spadki.
 6. Dochody z własnej działalności statutowej.
 7. Dochody z ofiarności publicznej.

§29.

Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes i jeden członek Zarządu lub w razie niemożności działania Prezesa zastępca Prezesa i jeden członek Zarządu.

Rozdział IX

Zmiany Statutu Stowarzyszenia

§30.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

§31.

Żadna ze zmian nie może być poddana pod głosowanie, o ile tekst propozycji zmian nie został doręczony członkom Stowarzyszenia na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§32.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przekazany majątek.