Regulamin Przemyska Piątka Dla Hospicjum

REGULAMIN
PRZEMYSKIEGO BIEGU ULICZNEGO NA DYSTANSIE 5 KM
„PRZEMYSKA PIĄTKA DLA HOSPICJUM”

26. 09. 2021 r.

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.
 • Promocja idei wolontariatu.
 • Promocja idei opiekuńczo – hospicyjnej.

2. ORGANIZATOR

 • Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie Katolickie.

3. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza.

4. INFORMACJE I KONTAKT

Profil na Facebook’u:
https://www.facebook.com/Przemyska-Pi%C4%85tka-Dla-Hospicjum-341801389610955

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha
 • tel. 608 511 542 • m.jalocha@poczta.onet.pl

Koordynator biegu
Piotr Prokopowicz • tel. 781 073 969 • prokopowicz.p@gmail.com

Koordynator biegu
Jakub Radyk • tel. 784 107 518 • radykjakub@gmail.com

Koordynator biegu
Daniel Dryniak • tel. 693 946 448 • danieldryniak@gmail.com

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653 • barjal@poczta.onet.pl

5. PARTNERZY

 • Urząd Miasta Przemyśla.

6. TERMIN I MIEJSCE

 • 26 września 2021 r. godzina 14:00
 • Start i meta: Rynek, Przemyśl

7. TRASA, DYSTANS

 • 5 km ulicami miasta – 1 pętla.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Nawierzchnia asfaltowa (około 100m – kostka brukowa).
 • Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) wklejonych w numer startowy wydawany nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w niedzielę, 26 września 2021 r. w godz. 10:00 – 13:30.
 • Trasa będzie oznakowana co 1km znakami poziomymi.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru startowego.
 • Zawodnicy którzy nie ukończyli biegu lub nie zmieścili się w limicie czasu nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.
 • Klasyfikacja zawodników open odbywa się wg czasów brutto.
 • Klasyfikacja zawodników w kategoriach wiekowych odbywa się wg czasów netto.

8. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będzie w budynku byłego Gimnazjum Nr 2 w Przemyślu ul. Ratuszowa 1.
 • Biuro zawodów czynne w niedzielę, 26 września 2021 r. w godz. 10:00 – 16:00.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

9. KLASYFIKACJA:

 • Klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn.
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
  • K, M<20 14-19 lat,
  • K, M-20 20-29 lat,
  • K, M-30 30-39 lat,
  • K, M-40 40-49 lat,
  • K, M-50 50-59 lat,
  • K, M-60 60 -69lat,
  • K, M-70 70 lat i więcej.

10. UCZESTNICTWO

 • W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 14 lat do 26 września 2021 r.. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników biegu głównego wynosi 250 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe organizatora przymocowane do koszulek sportowych na piersiach pod groźbą dyskwalifikacji.

11. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.przemyskiklubbiegacza.pl do dnia 13 września 2021 r. po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 26 września 2021 r. w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Uczestnicy biegu głównego na 5 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 40 zł – przy wpłacie na konto do 13 września 2021 r.,
  • 60 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Opłatę startową należy wpłacać poprzez system online.
 • W momencie zaksięgowania wpłaty, uczestnikowi zostaje nadany numer startowy.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Jest możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

12. NAGRODY

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w biegu głównym:
  • W klasyfikacji Open Kobiet i Mężczyzn (nagrody rzeczowe) – miejsca I-III
  • W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn (nagrody rzeczowe ) – miejsca I-III
 • Nagrody w klasyfikacji open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

13. ZASADY FINANSOWANIA:

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Elektroniczny pomiar czasu,
  • Numer startowy,
  • Gadżet biegowy,
  • Agrafki,
  • Pamiątkowy medal,
  • Napoje na trasie i mecie.

14. WYTYCZNE DLA ZAWODNIKÓW ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju związaną z pandemią COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy i organizatorów, działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi, wprowadzono dodatkowe obostrzenia, niezbędne do bezpiecznej organizacji biegu.
 • Zawodnicy muszą być gotowi na ewentualne zmiany jeżeli będzie wymagała tego zmieniająca się sytuacja.
 • W przypadku odwołania biegu z powodu pandemii COVID-19 uczestnicy otrzymają 100% zwrot wpisowego na konto, z którego została dokonana wpłata.
 • BIURO ZAWODÓW
  • Dezynfekcja rąk przed wejściem do biura.
  • Obowiązek noszenia maseczki na terenie biura.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
  • Nie będzie możliwości skorzystania z natrysków.
 • STREFA STARTU I METY
  • W strefie startowej może przebywać tylko grupa czekająca na start.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
  • Ograniczenie czasu przebywania w strefie do 15 minut.
  • Po przekroczeniu linii mety opuszczamy strefę i udajemy się do strefy zawodnika.
 • STREFA ZAWODNIKA
  • Zachowanie dystansu społecznego.
 • DEKORACJA ZAWODNIKÓW
  • Zachowanie dystansu społecznego.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie Katolickie – ul. Słowackiego 89, 37-700 Przemyśl, NIP 684-264-06-31 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie Katolickie – ul. Słowackiego 89, 37-700 Przemyśl, NIP 684-264-06-31, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie Katolickie – ul. Słowackiego 89, 37-700 Przemyśl, NIP 684-264-06-31. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

16. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.