Ogólny regulamin zapisów na biegi

Regulamin i Ogólne warunki korzystania z Systemu zapisów on-line

 

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Przemyski Klub Biegacza prowadzi system zapisów on-line na biegi, dostępny pod adresem internetowym http://przemskiklubbiegacza.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 3a/18 w Przemyślu, wpisane do rejestru stowarzyszeń, posiadające numer NIP 7952528195 oraz REGON 181041145.

 

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Świadczeniobiorców i określa zasady i tryb zawierania z Umowy na odległość za pośrednictwem Systemu zapisów on-line.

§2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Świadczeniodawcą Umowę w ramach Systemu zapisów on-line, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Świadczeniodawca – Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 3a/18 w Przemyślu, wpisane do rejestru stowarzyszeń, posiadające numer NIP 7952528195 oraz REGON 181041145.

 

 1. Świadczeniobiorca – każdy podmiot dokonujący zapisu i wnoszący opłatę za Bieg za pośrednictwem Systemu zapisów on-line.

 

 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Systemu zapisów on-line.

 

 1. Systemu zapisów on-line – strona internetowa prowadzona przez Świadczeniodawcę pod adresem internetowym http://przemskiklubbiegacza.pl

 

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Świadczeniobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Systemu zapisów on-line), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Systemu zapisów on-line.

 

 1. Szczegółowy regulamin – regulamin precyzujący przeprowadzenie rejestracji i realizacji Biegu.

 

 1. Rejestracja – oświadczenie woli Świadczeniobiorcy składane za pomocą Formularza rejestracyjnego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Świadczeniodawcą.

 

 1. Formularz rejestracyjny – interaktywny formularz dostępny w Systemie zapisów on-line umożliwiający złożenie Rejestracji.

 

 1. Bieg – dostępna w Systemu zapisów on-line usługa będąca przedmiotem Umowy między Świadczeniodawcą a Świadczeniobiorcą.

 

 1. Umowa – umowa świadczenia usługi zawarta przez System zapisów on-line.

 

§3

Kontakt z obsługą Systemu zapisów on-line

 

 1. Adres Świadczeniodawcy: Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza, ul. Władysława Stanisława Reymonta 3a/18 w Przemyślu
 2. Adres e-mail Świadczeniodawcy: pkb.przemysl@gmail.com
 3. Klient może porozumiewać się ze Świadczeniodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Świadczeniodawcą w godzinach od 8 do 18.

 

§4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Systemu zapisów on-line, w tym przeglądania ofert Systemu zapisów on-line oraz składania rejestracji na Biegi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§5

Informacje ogólne

 

 1. Świadczeniodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu zapisów on-line spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Systemu zapisów on-line z infrastrukturą techniczną Świadczeniobiorcy.

 

 1. Przeglądanie asortymentu Systemu zapisów on-line nie wymaga zakładania konta. Składanie Rejestracji przez Świadczeniobiorcę na Biegi znajdujące się w asortymencie Systemu zapisów on-line możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Rejestracji.
 2. Ceny podane w Systemie zapisów on-line są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej ceny podane są w Szczegółowym regulaminie konkretnego Biegu.

 

 

§6

Zasady składania Rejestracji

 

W celu złożenia Rejestracji należy:

 1. wybrać Bieg będący przedmiotem Rejestracji
 2. wypełnić Formularz rejestracji poprzez wpisanie danych osoby rejestrowanej
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 4. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za na stronach Systemu zapisów on-line oraz w Szczegółowym regulaminie.

 

§7

Wykonanie umowy rejestracji

 

 1. Zawarcie Umowy między Świadczeniobiorcą a Świadczeniodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Świadczeniodawcę Rejestracji za pomocą Formularza rejestracji w Systemie zapisów on-line.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu zawarcia Umowy.

 

 1. Świadczeniobiorca może odstąpić od Umowy, składając Świadczeniodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Świadczeniodawcy oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Świadczeniodawcy – dane kontaktowe Świadczeniodawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Świadczeniodawca zwraca Świadczeniobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Świadczeniobiorcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Świadczeniodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Świadczeniobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Świadczeniobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Świadczeniobiorcy w odniesieniu do Umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Świadczeniobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. o świadczenie usług, jeżeli Świadczeniodawca wykonał w część lub całości – w tym przypadku prawo odstąpienia od umowy każdorazowo precyzuje Szczegółowy regulamin Biegu.

 

§9

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Świadczeniodawcy

.

 1. Świadczeniodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Świadczeniodawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Świadczeniodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§11

Dane osobowe w Systemie zapisów on-line

 

 1. Administratorem danych osobowych Świadczeniobiorców zbieranych za pośrednictwem Systemu zapisów on-line jest Świadczeniodawca.

 

 1. Dane osobowe Świadczeniobiorców zbierane przez administratora za pośrednictwem Systemu zapisów on-line zbierane są w celu realizacji Umowy.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Świadczeniobiorców mogą być:
 2. Obsłudze Biegu na czas związany z wykonaniem Umowy.
 3. W przypadku Świadczeniobiorcy, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Świadczeniobiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

 

 1. Świadczeniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Systemu zapisów on-line zawierane są w języku polskim.

 

 1. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Świadczeniobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.