Zwyczajne Walne Zebranie Członków Przemyskiego Klubu Biegacza

Zarząd Przemyskiego Klubu Biegacza w Przemyślu zaprasza na Zwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2023 roku (sobota) o godzinie 1100 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Kamon w Przemyślu ul. 3-go Maja 38.

Proponowany porządek obrad ZWZCS jest następujący:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZCS;
3. Wybór protokolanta;
4. Sprawozdanie Zarządu za 2022;
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2022;
6. Plan działania klubu na 2023 r.;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad może ulec zmianie.
Obecność członków jest obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy !!!