Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Przemyskiego Klubu Biegacza

Zarząd Przemyskiego Klubu Biegacza  w Przemyślu zaprasza na Nadzwyczajne Walne  Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu  22 stycznia 2022 roku (sobota) o godzinie 1100 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kamon ul. 3-go Maja 38

 

Proponowany porządek obrad NWZCS jest następujący;

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZCS.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Sprawozdanie Zarządu.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za cały okres działalności.
  7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  8. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad może ulec zmianie.

Obecność członków jest obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!!!